C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S37,B118
C118
SS31
SE S37,B118
C118
SS31
SE S37,B118
C118
SS31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S37,B118
C118
SS32
SE S37,B118
C118
SS32
SE S37,B118
C118
SS32
 


 


พุธ ED 000,B128
C118
EP42
 


 


 


 


ED E44,2201
C118
PH41
ED E44,2201
C118
PH41
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E18,2204
C118
PH12
ED E18,2204
C118
PH12
ED E18,2203
C118
PH11
ED E18,2203
C118
PH11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S37 วท081256 : ว่ายน้ำ
ED 000 HomeRoom
ED E44 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED E18 สข011051 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2204 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101