C120-อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R11,8812
C120
AR11
AR R11,8812
C120
AR11
AR R11,8812
C120
AR11
 


 


AR R21,5515
C120
AR21
AR R21,5515
C120
AR21
AR R21,5515
C120
AR21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7714
C157,C120
AR21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR R21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201