C122-อ. ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
 


อังคาร AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
 


AR M25,7716
C122
AM22
AR M25,7716
C122
AM22
AR M25,7716
C122
AM22
AR M25,7716
C122
AM22
 


พุธ AR 000,6615
C122
AM31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M25 บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301