C127-อ. สมชาย บุญลอย จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E13,2203
C127
PH11
ED E13,2203
C127
PH11
ED E13,2203
C127
PH11
 


 


ED P13,2203
C127
EP11
ED P13,2203
C127
EP11
ED P13,2203
C127
EP11
 


 


อังคาร ED P13,2204
C127
EP13
ED P13,2204
C127
EP13
ED P13,2204
C127
EP13
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,8816
C127
EP41
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E13,2203
C127
PH12
ED E13,2203
C127
PH12
ED E13,2203
C127
PH12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E13 กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา
ED P13 กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C127 อ. สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102