C143-อ. กุสุมา บัวใหญ่ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S11,6612
C143
SS11
SE S11,6612
C143
SS11
SE S11,6612
C143
SS11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S24,6614
C143
SS21
SE S24,6614
C143
SS21
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE H15,6617
C022,C143
SS12
SE H15,6617
C022,C143
SS12
 


SE S11,6613
C143
SS12
SE S11,6613
C143
SS12
SE S11,6613
C143
SS12
 


 


ศุกร์ SE S24,5513
C143
SS22
SE S24,5513
C143
SS22
SE S16,6617
C022,C143
SS11
SE S16,6617
C022,C143
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S11 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
SE H15 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S16 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6613 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202