C157-อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P10,8813
C157
EP13
ED P10,8813
C157
EP13
ED P10,8813
C157
EP13
ED P10,8813
C157
EP13
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R12,8815
C157
AR11
AR R12,8815
C157
AR11
AR R12,8815
C157
AR11
AR R12,8815
C157
AR11
 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7714
C157,C120
AR21
ED P10,8812
C157
EP12
ED P10,8812
C157
EP12
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R16,8814
C157
AR11
AR R16,8814
C157
AR11
AR R16,8814
C157
AR11
AR R16,8814
C157
AR11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P10,5515
C157
EP11
ED P10,5515
C157
EP11
ED P10,5515
C157
EP11
ED P10,5515
C157
EP11
 


ED P10,8812
C157
EP12
ED P10,8812
C157
EP12
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P10 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR R12 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 000 HomeRoom
AR R16 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101