C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
 


ED E36,2202
C158
PH31
ED E36,2202
C158
PH31
ED E36,2202
C158
PH31
 


 


อังคาร ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9915
C009,C158
PH11,PH12
ED E47,2201
C158
PH41
ED E47,2201
C158
PH41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED E36 สข012008 : การปฐมพยาบาล
ED E30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED 000 HomeRoom
ED E47 สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C009 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304