C159-อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P11,2203
C159
EP11
ED P11,2203
C159
EP11
ED P11,2203
C159
EP11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P11,2203
C159
EP13
ED P11,2203
C159
EP13
ED P11,2203
C159
EP13
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P11,2205
C159
EP12
ED P11,2205
C159
EP12
ED P11,2205
C159
EP12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P11 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102