C160-อ. กฐิน พุทธพิมเสน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P17,B115
C160
EP12
ED P17,B115
C160
EP12
ED P17,B115
C160
EP12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P17,B114
C160
EP11
ED P17,B114
C160
EP11
ED P17,B114
C160
EP11
 


 


พุธ ED 000,2202
C160
PH31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E35,2204
C160
PH31
ED E35,2204
C160
PH31
ED E35,2204
C160
PH31
 


 


ED P17,B114
C160
EP13
ED P17,B114
C160
EP13
ED P17,B114
C160
EP13
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล031213 : ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED 000 HomeRoom
ED E35 พล051019 : ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
2202 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103