C162-อ.กชพร เวชอุไร จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR R24,7713
C162
AR21
AR R24,7713
C162
AR21
AR R24,7713
C162
AR21
 


 


พุธ AR 000,7715
C109,C162
AR11
AR R14,7715
C162
AR11
AR R14,7715
C162
AR11
AR R14,7715
C162
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R24 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR R14 สศ032012 : อาเซียนศึกษา
====== อาจารย์ ======
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101