EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P25,D303
C141,C142
EP21
ED P25,D303
C141,C142
EP21
ED P25,D303
C141,C142
EP21
 


 


ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
 


อังคาร ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
 


ED P27,B108
C056
EP21
ED P27,B108
C056
EP21
ED P27,B108
C056
EP21
 


 


พุธ ED 000,8817
C065
EP21
ED P24,8817
C021
EP21
ED P24,8817
C021
EP21
 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
 


 


พฤหัสบดี ED P20,8811
C137
EP21,EP22
ED P20,8811
C137
EP21,EP22
ED P20,8811
C137
EP21,EP22
 


 


ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
 


 


ศุกร์ ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED P27 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED 000 HomeRoom
ED P24 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED P26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P20 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
2204 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202