EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
 


ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
 


 


อังคาร ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
 


ED P24,8817
C021
EP23
ED P24,8817
C021
EP23
 


 


 


พุธ ED 000,A201
C030
EP23
ED P26,B122
C065,C110
EP23
ED P26,B122
C065,C110
EP23
ED P26,B122
C065,C110
EP23
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
 


 


ED P20,8811
C137
EP23,EP24
ED P20,8811
C137
EP23,EP24
ED P20,8811
C137
EP23,EP24
 


 


ศุกร์ ED P27,B108
C056
EP23
ED P27,B108
C056
EP23
ED P27,B108
C056
EP23
 


 


ED P25,D303
C141,C142
EP23
ED P25,D303
C141,C142
EP23
ED P25,D303
C141,C142
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED P23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P24 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
ED P26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P20 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P27 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P25 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2205 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
B105 สนามตะกร้อ
B108 โรงยิมมวย
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204