EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,B108
C056
EP24
ED P27,B108
C056
EP24
ED P27,B108
C056
EP24
 


 


ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
 


 


อังคาร ED P24,8817
C021
EP24
ED P24,8817
C021
EP24
 


 


 


ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
 


พุธ ED 000,5513
C066
EP24
 


 


 


 


ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
 


 


พฤหัสบดี ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
 


ED P20,8811
C137
EP23,EP24
ED P20,8811
C137
EP23,EP24
ED P20,8811
C137
EP23,EP24
 


 


ศุกร์ ED P25,D303
C142,C141
EP24
ED P25,D303
C142,C141
EP24
ED P25,D303
C142,C141
EP24
 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P24 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED 000 HomeRoom
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P20 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P25 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
6616 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203