EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
 


ED P33,A201
C014
EP31
ED P33,A201
C014
EP31
ED P33,A201
C014
EP31
 


 


อังคาร ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
 


ED P31,2202
C047
EP31
ED P31,2202
C047
EP31
 


 


 


พุธ ED 000,A301
C102
EP31
ED P32,2205
C029
EP31
ED P32,2205
C029
EP31
 


 


ED P35,B121
C047
EP31
ED P35,B121
C047
EP31
ED P35,B121
C047
EP31
 


 


พฤหัสบดี ED P37,B111
C066
EP31
ED P37,B111
C066
EP31
ED P37,B111
C066
EP31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P34,9911
C067
EP31
ED P34,9911
C067
EP31
ED P34,9911
C067
EP31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P36 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 000 HomeRoom
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P35 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P37 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
ED P34 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
B111 โรงยิมยูโด
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302