EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
 


ED P32,2201
C029
EP32
ED P32,2201
C029
EP32
 


 


 


อังคาร ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
 


ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
 


 


พุธ ED 000,A102
C028
EP32
ED P33,A201
C014
EP32
ED P33,A201
C014
EP32
ED P33,A201
C014
EP32
 


ED P37,B111
C066
EP32
ED P37,B111
C066
EP32
ED P37,B111
C066
EP32
 


 


พฤหัสบดี ED P35,B121
C047
EP32
ED P35,B121
C047
EP32
ED P35,B121
C047
EP32
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P31,A201
C047
EP32
ED P31,A201
C047
EP32
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P36 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P34 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
ED 000 HomeRoom
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P37 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
ED P35 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
A102 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
B111 โรงยิมยูโด
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302