EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
 


ED P34,9911
C067
EP34
ED P34,9911
C067
EP34
ED P34,9911
C067
EP34
 


 


อังคาร ED P32,A102
C029
EP34
ED P32,A102
C029
EP34
ED P31,A102
C047
EP34
ED P31,A102
C047
EP34
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,3302
C056
EP34
ED P35,B121
C047
EP34
ED P35,B121
C047
EP34
ED P35,B121
C047
EP34
 


ED P33,2202
C014
EP34
ED P33,2202
C014
EP34
ED P33,2202
C014
EP34
 


 


พฤหัสบดี ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P37,B111
C066
EP34
ED P37,B111
C066
EP34
ED P37,B111
C066
EP34
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P34 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 000 HomeRoom
ED P35 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P37 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
A102 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
2202 ห้องเรียน
B111 โรงยิมยูโด
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304