EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P44,B105
C030
EP42
ED P44,B105
C030
EP42
ED P44,B105
C030
EP42
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


ED P46,5514
C102
EP42
ED P46,5514
C102
EP42
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,B128
C118
EP42
ED P45,B128
C058
EP42
ED P45,B128
C058
EP42
ED P45,B128
C058
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P43,6615
C111
EP42
ED P43,6615
C111
EP42
ED P43,6615
C111
EP42
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P46 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
ED P45 พล032128 : ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
5514 ห้องเรียน
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402