EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P45,B128
C058
EP51
ED P45,B128
C058
EP51
ED P45,B128
C058
EP51
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P44,B105
C030
EP51
ED P44,B105
C030
EP51
ED P44,B105
C030
EP51
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6617
C022
SS21,EP51
ED P41,C402
C075
EP51
ED P41,C402
C075
EP51
ED P41,C402
C075
EP51
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P43,8815
C111
EP51
ED P43,8815
C111
EP51
ED P43,8815
C111
EP51
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P46,6613
C102
EP51
ED P46,6613
C102
EP51
ED P46,6613
C102
EP51
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P45 พล032128 : ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย
ED P44 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
SE 000 HomeRoom
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED P46 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
B105 สนามตะกร้อ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
8815 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201