SH22-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H28,5513
C062
SH22
SE H28,5513
C062
SH22
SE H28,5513
C062
SH22
 


 


SE H27,5513
C061
SH22
SE H27,5513
C061
SH22
 


 


 


อังคาร SE H26,5513
C153
SH22
SE H26,5513
C153
SH22
SE H25,5513
C086
SH22
SE H25,5513
C086
SH22
 


SE H22,5513
C053
SH22
SE H22,5513
C053
SH22
SE H22,5513
C053
SH22
 


 


พุธ SE 000,8814
C137
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
 


SE H23,5513
C069
SH22
SE H23,5513
C069
SH22
SE H23,5513
C069
SH22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H28 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H27 วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ
SE H26 วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
SE H25 วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค
SE H22 ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE 000 HomeRoom
SE H21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE H24 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE H23 ศท092006 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201