SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H36,5515
C062
SH31
SE H36,5515
C062
SH31
SE H36,5515
C062
SH31
 


 


SE H34,5515
C086
SH31
SE H34,5515
C086
SH31
 


 


 


พุธ SE 000,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C086
SH31
SE H35,5515
C086
SH31
SE H35,5515
C086
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H33,5515
C031
SH31
SE H33,5515
C031
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE H36 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE H34 วท074032 : การวัดและประเมินสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE H35 วท073077 : ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ 1
SE H33 วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE H32 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301