SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
 


SE S18,6613
C112
SS12
SE S18,6613
C112
SS12
SE S18,6613
C112
SS12
 


 


อังคาร SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
 


SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
 


พุธ SE 000,6613
C142
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE H15,6617
C022,C143
SS12
SE H15,6617
C022,C143
SS12
 


SE S11,6613
C143
SS12
SE S11,6613
C143
SS12
SE S11,6613
C143
SS12
 


 


ศุกร์  


 


SE S17,B117
C061
SS12
SE S17,B117
C061
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S12 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S18 พล031319 : กรีฑา
SE S13 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE 000 HomeRoom
SE S14 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE H15 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S11 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S17 วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6613 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102