SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S27,6613
C034,C153
SS21
SE S27,6613
C034,C153
SS21
SE S27,6613
C034,C153
SS21
 


 


SE S22,6611
C163
SS21,SS22
SE S22,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 


อังคาร SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
 


SE S29,6612
C034
SS21
SE S29,6612
C034
SS21
SE S29,6612
C034
SS21
 


 


พุธ SE 000,6617
C022
SS21,EP51
SE S23,6617
C022
SS21
SE S23,6617
C022
SS21
SE S23,6617
C022
SS21
 


SE S24,6614
C143
SS21
SE S24,6614
C143
SS21
 


 


 


พฤหัสบดี SE S28,6611
C136
SS21,SS22
SE S28,6611
C136
SS21,SS22
 


 


 


SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
 


 


ศุกร์ SE S21,6614
C164
SS21
SE S21,6614
C164
SS21
SE S21,6614
C164
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S22 ศท092008 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S29 วท081214 : เทนนิส
SE 000 HomeRoom
SE S23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
SE S28 วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S26 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE S21 ศท061007:วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
====== อาจารย์ ======
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C037 ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C164 อ. จริญญา ธรรมจี๋
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403