SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6614
C005,C119
SS31
SE S34,6614
C005,C119
SS31
SE S34,6614
C005,C119
SS31
SE S34,6614
C005,C119
SS31
 


SE S37,B118
C118
SS31
SE S37,B118
C118
SS31
SE S37,B118
C118
SS31
 


 


อังคาร SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
 


SE S35,6613
C005,C142
SS31
SE S35,6613
C005,C142
SS31
SE S35,6613
C005,C142
SS31
 


 


พุธ SE 000,B117
C034
SS31,SS32
SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,6613
C142
SS31
SE S36,6613
C142
SS31
SE S36,6613
C142
SS31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S31,6611
C137
SS31,SS32
SE S31,6611
C137
SS31,SS32
SE S31,6611
C137
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S37 วท081256 : ว่ายน้ำ
SE S32 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE 000 HomeRoom
SE S33 วท082013 : การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE S36 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
SE S31 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
6613 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302