ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561(แก้ไข วันที่ 3/1/2561 )
==== นักศึกษา ====
AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201 AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AM11-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504 ED55-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 505 ED56-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 506
ED57-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 507 ED58-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 508 PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 PH42-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 PH43-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 SH11-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102 SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101 SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201 SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302 SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401 SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402
SH22-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 SH21-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 SH42-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402 C402-ศูนย์วิทยบริการชั้น 4 ห้องประชุมเล็ก
EH41-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501

==== อาจารย์ ====
C001-อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C005-ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต C006-ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์ C009-อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย C019-อ. พรพรรณ กาญจนากร C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C025-ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อ. เฉลียว เงาะหวาน C029-อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์ C030-อ. เรวัตร นาวาจักร์
C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา C033-อ. อรรถพร คำพวง C034-อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C035-อ. อวยพร วิภาเวชพร C037-ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ C038-อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C040-อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล C042-ผศ. อรรณพร สุริโย C043-อ. อลงกร นำบุญจิตต์
C046-อ. กมลา ชัยพร C047-อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C051-อ. ตติยา   ศิริวรรณ์ C052-อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล
C053-อ. กุลชาดา ศรีใส C054-อ. ฤทธิเดช อาภรณ์ C056-อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
C060-อ. ทักษดนัย กาญจนากร C061-อ. เดิมพัน บริบูรณ์ C062-ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C065-อ. ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ C069-อ. อภิชาต โชติชื่น
C075-อ. โชคชัย ปัญญาคำ C077-ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C083-อ. โกสินท์ มณีอินทร์ C084-อ. ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C086-อ. สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ. นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-อ.ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น C102-อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C103-อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C104-อ. กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง C108-อ. วรากร คำปลิว
C109-อ. สุรพงษ์ หรรษา C110-อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อ. ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อ. สรายุธ สมบูรณ์
C114-อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล C116-อ. อนุชา   กิติชัยชาญ C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C120-อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี C122-อ. ชานนท์ ศิริประยงค์ C123-อ. กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ C126-อ. ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
C127-อ. สมชาย บุญลอย C129-อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง C130-อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ C131-อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C132-อ. พีรพงษ์ บุญศิริ C134-อ. พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137-อ. พิมพิไล เพาะเจาะ C140-อ. ประภาศิริ กลางพอน C141-อ. ธันวา พิศดาร C142-อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C143-อ. กุสุมา บัวใหญ่ C146-อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี C147-Mr. Kelly Askvig C150-อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
C151-อ.วัชระ บุญมาก C152-อ. วรพงษ์ แสวานี C153-อ. อสนี เรืองงาม C154-อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C155-อ. ลัฐิกา สุนทรพิพิธ C156-อ.รณชัย อภิวงค์งาม C157-อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C159-อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี C160-อ. กฐิน พุทธพิมเสน C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง C162-อ.กชพร เวชอุไร
C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก C164-อ. จริญญา ธรรมจี๋ รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน
2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 3302-ห้องคอมพิวเตอร์
3310-ห้องเรียน 3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 5511-ห้องเรียน (ไฟไหม้) 5512-ห้องเรียน
5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน
6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน
7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7716-ห้องเรียน
7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน
8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์
A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 (ทุบไม่มีห้อง) A102-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน
B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล B108-โรงยิมมวย
B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด
B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ
B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส B121-โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
B122-โดมบาส2 (วอลเลย์บอล) B123-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล
B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม B129-สนามบาสหลังศูนย์วิทย์ C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2
C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว) C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์ C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight) D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)