รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561(แก้ไข วันที่ 3/1/2561 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 6 1.พล041086 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 6 คาบ อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต 14 1.วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 8 คาบ อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
2.วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย 6 คาบ อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
3 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์ 8 1.พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1 8 คาบ
4 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์ 13 1.พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.จิรัชญา มูลหงษ์
3.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
4.พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 6 คาบ
5 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 15 1.พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด 12 คาบ
2.พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด 3 คาบ
6 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 13 1.กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 8 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 4 คาบ
7 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 11 1.วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2 คาบ อ. กุสุมา บัวใหญ่
4.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2 คาบ อ. กุสุมา บัวใหญ่
8 อ. เฉลียว เงาะหวาน 10 1.พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 9 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
9 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์ 12 1.พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 8 คาบ
2.พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2 คาบ
3.สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค 2 คาบ
10 อ. เรวัตร นาวาจักร์ 13 1.พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 12 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
11 ผศ. วนิดา โนรา 3 1.HomeRoom 1 คาบ
2.วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2 คาบ
12 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา 17 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
3.มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 4 คาบ
4.มศ051010 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 4 คาบ
13 อ. อรรถพร คำพวง 16 1.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 16 คาบ อ. วรพงษ์ แสวานี
14 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด 13 1.วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 6 คาบ อ. อสนี เรืองงาม
2.วท081214 : เทนนิส 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
15 ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ 14 1.วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 8 คาบ
2.วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ อ. ธันวา พิศดาร
16 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 16 1.บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา 6 คาบ
2.บธ021004 : หลักการบัญชี 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
17 อ. วรพรรณ พรนิมิตร 12 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
2.สข022002 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1 4 คาบ
18 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ 16 1.วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น 4 คาบ อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
2.สศ072007 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
3.บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 6 คาบ
19 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 13 1.พล041086 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 6 คาบ อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
2.HomeRoom 1 คาบ
3.พล041086 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 4 คาบ อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
4.สข011004 : ยาและสารเสพติด 2 คาบ
20 ผศ. อรรณพร สุริโย 9 1.ทท012012 : การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.บธ041010 : หลักการตลาด 6 คาบ
21 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 22 1.พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 12 คาบ
2.พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา 8 คาบ
3.พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา 2 คาบ
22 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์ 10 1.ศท012010 : วาทการ 3 คาบ
2.ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
23 อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล 15 1.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
2.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 9 คาบ
24 อ. กุลชาดา ศรีใส 8 1.ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว 6 คาบ
2.วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 คาบ
25 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 19 1.พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 12 คาบ
2.พล031107 : มวยไทย 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
26 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์ 18 1.พล032128 : ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย 12 คาบ
2.พล031051 : เรือพาย 6 คาบ
27 อ. เดิมพัน บริบูรณ์ 18 1.วท073077 : ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ 1 6 คาบ
2.วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ 4 คาบ
3.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 4 คาบ
4.วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คาบ
28 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 10 1.วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น 6 คาบ
2.วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
29 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 20 1.กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู 6 คาบ
2.กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู 7 คาบ
3.กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู 3 คาบ
4.HomeRoom 1 คาบ
5.กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู 3 คาบ
30 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์ 13 1.HomeRoom 1 คาบ
2.พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 12 คาบ อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
31 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล 13 1.พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว 12 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
32 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ 12 1.พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ 12 คาบ
33 อ. อภิชาต โชติชื่น 22 1.ศท092006 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 คาบ
2.วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
3.วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
34 อ. โชคชัย ปัญญาคำ 16 1.กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน 3 คาบ
2.กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน 12 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
35 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 21 1.กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา 16 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา 4 คาบ
36 อ. โกสินท์ มณีอินทร์ 7 1.นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.นก023006 : นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 4 คาบ
37 อ. ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล 6 1.ศท012010 : วาทการ 6 คาบ
38 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล 10 1.วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค 4 คาบ
2.วท074032 : การวัดและประเมินสุขภาพ 2 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.วท073077 : ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ 1 3 คาบ
39 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา 12 1.กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 9 คาบ
2.กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
40 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 8 1.วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น 4 คาบ อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
2.นก003001 : สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
41 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง 14 1.พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 12 คาบ
2.สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 2 คาบ
42 อ. วรากร คำปลิว 11 1.บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ 3 คาบ
2.มศ242002 : พลวัตรกลุ่มและการสร้างทีม 4 คาบ
3.กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ 4 คาบ
43 อ. สุรพงษ์ หรรษา 12 1.ทท021003 : มัคคุเทศก์ 4 คาบ
2.ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว 4 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.กชพร เวชอุไร
4.ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
44 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 17 1.วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา 4 คาบ
2.พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
3.พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 10 คาบ อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
45 อ. ธนัช นำบุญจิตต์ 15 1.พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา 12 คาบ
2.พล041013 : ฟุตบอล 3 คาบ
46 อ. สรายุธ สมบูรณ์ 25 1.กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร 8 คาบ อ.จิรัชญา มูลหงษ์
2.พล031319 : กรีฑา 6 คาบ
3.กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร 4 คาบ อ.จิรัชญา มูลหงษ์
4.พล031319 : กรีฑา 6 คาบ
5.HomeRoom 1 คาบ
47 อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล 4 1.HomeRoom 1 คาบ
2.พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 3 คาบ
48 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ 6 1.สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3 คาบ
49 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 13 1.วท081256 : ว่ายน้ำ 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ 2 คาบ
4.สข011051 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4 คาบ
50 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 19 1.วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 8 คาบ ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
2.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 4 คาบ
51 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี 7 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
2.ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
52 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์ 17 1.บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 8 คาบ
2.บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 8 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
53 อ. สมชาย บุญลอย 16 1.กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา 6 คาบ
2.กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา 9 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
54 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 6 1.ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 6 คาบ อ. ประภาศิริ กลางพอน
55 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ 7 1.บธ073045 : ธุรกิจการบิน 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
3.พล041013 : ฟุตบอล 3 คาบ
56 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 6 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 6 คาบ
57 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 18 1.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
2.วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น 4 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
5.วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ
6.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
58 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ 21 1.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
2.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
5.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
6.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
59 อ. ประภาศิริ กลางพอน 16 1.ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 6 คาบ อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
2.HomeRoom 1 คาบ
3.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
4.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
60 อ. ธันวา พิศดาร 25 1.พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 12 คาบ อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
2.วท073162 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ
61 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ 25 1.พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 12 คาบ อ. ธันวา พิศดาร
2.วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย 6 คาบ ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
3.HomeRoom 1 คาบ
4.วท081216 : เทเบิลเทนนิส 6 คาบ
62 อ. กุสุมา บัวใหญ่ 14 1.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
2.วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา 4 คาบ
3.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2 คาบ ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
4.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2 คาบ ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
63 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี 7 1.พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
64 อ. วรพงษ์ แสวานี 16 1.กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 16 คาบ อ. อรรถพร คำพวง
65 อ. อสนี เรืองงาม 26 1.วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 6 คาบ อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
2.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
3.วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2 4 คาบ
4.มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ 8 คาบ
66 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก 9 1.พล041086 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 9 คาบ อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
67 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม 21 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12 คาบ
2.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
4.มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการ 4 คาบ
68 อ.จิรัชญา มูลหงษ์ 18 1.กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร 8 คาบ อ. สรายุธ สมบูรณ์
2.สข012008 : การปฐมพยาบาล 3 คาบ
3.กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร 4 คาบ อ. สรายุธ สมบูรณ์
4.HomeRoom 1 คาบ อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
5.สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา 2 คาบ
69 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี 13 1.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 4 คาบ
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 9 คาบ
70 อ. กฐิน พุทธพิมเสน 13 1.พล031213 : ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 9 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.พล051019 : ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 3 คาบ
71 อ.กชพร เวชอุไร 7 1.นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ. สุรพงษ์ หรรษา
3.สศ032012 : อาเซียนศึกษา 3 คาบ
72 อ.อภิชา ไชยเหล็ก 26 1.วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป 8 คาบ
2.ศท092008 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 คาบ
3.วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป 8 คาบ
4.วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน 8 คาบ
73 อ. จริญญา ธรรมจี๋ 6 1.ศท061007:วิถีไทยกับการดำรงชีวิต 6 คาบ