ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข วันที่ 26/12/2561 )
==== นักศึกษา ====
AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM42-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402 AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101 AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201
AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 AM11-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 AM21-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 AM22-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
0001-บุคคลภายนอกขอใช้สถานที่ EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502 ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504 PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 PH12-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH22-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 SH11-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102 SH21-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 SH22-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101 SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102 SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301 SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401 SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402 SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH32-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302 SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 SH42-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
0002-********ไม่จัดลง*************

==== อาจารย์ ====
0000-บุคคลภายนอก C001-อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C005-ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C009-อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ C014-รศ.สุดยอด ชมสะห้าย C019-อ.พรพรรณ กาญจนากร C021-ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์
C022-ผศ.วรวิทย์ ตาปิง C025-ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อ.เฉลียว เงาะหวาน C029-อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ.วนิดา โนรา C032-ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา C033-อ.อรรถพร คำพวง
C034-อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อ.อวยพร วิภาเวชพร C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ C038-ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C039-อ.วรพรรณ พรนิมิตร C040-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล C042-ผศ.อรรณพร สุริโย
C043-อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ C046-อ.กมลา ชัยพร C047-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C051-อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C052-อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อ.กุลชาดา ศรีใส C054-อ.ฤทธิเดช อาภรณ์ C056-อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C058-อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์ C060-อ.ทักษดนัย กาญจนากร C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C064-อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ C065-อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C069-อ.อภิชาต โชติชื่น C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ C077-ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ C083-อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C084-อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล C086-อ.สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-อ.ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C102-อ.พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C104-อ.กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C108-อ.วรากร คำปลิว C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา C110-อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์ C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล C116-อ.อนุชา   กิติชัยชาญ C118-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี C122-อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ C123-อ.กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
C126-อ.ภิชชาภร กิตติณิชภัทร C127-อ.สมชาย บุญลอย C129-อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง C130-อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C131-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช C132-อ.พีรพงษ์ บุญศิริ C134-อ.พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย
C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ C137-อ.พิมพิไล เพาะเจาะ C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน C141-อ.ธันวา พิศดาร
C142-อ.วรุจน์ ธัญเจริญ C143-อ.กุสุมา บัวใหญ่ C146-อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี C147-Mr. Kelly Askvig
C150-อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง C151-อ.วัชระ บุญมาก C152-อ.วรพงษ์ แสวานี C153-อ.อสนี เรืองงาม
C154-อ.ธัชนนท์ จินดาปุก C155-อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ C156-อ.รณชัย อภิวงค์งาม C157-อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์ C159-อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี C160-อ.กฐิน พุทธพิมเสน C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C162-อ.กชพร เวศอุไร C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก C164-อ.จริญญา ธรรมจี๋ C165-อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C166-อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ C169-อ.จุฬารัตน์ สุริยะ รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0000-******************** 0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน
2203-ห้องเรียน 2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 3310-ห้องเรียน 3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1
4Lec-ห้อง Lec ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน
5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน
6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน
6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน
7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7716-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน
8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ
9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน
A201-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง
B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด
B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ