4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S15,4Lab
C163
SS11
SE S15,4Lab
C163
SS11
SE S15,4Lab
C163
SS11
SE S15,4Lab
C163
SS11
 


 


 


 


 


อังคาร  


SE H14,4Lab
C163
SH12
SE H14,4Lab
C163
SH12
SE H14,4Lab
C163
SH12
SE H14,4Lab
C163
SH12
 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H14,4Lab
C163
SH11
SE H14,4Lab
C163
SH11
SE H14,4Lab
C163
SH11
SE H14,4Lab
C163
SH11
 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S15,4Lab
C163
SS12
SE S15,4Lab
C163
SS12
SE S15,4Lab
C163
SS12
SE S15,4Lab
C163
SS12
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE H14 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102