5514-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H24,5514
C086
SH22
SE H24,5514
C086
SH22
SE H24,5514
C086
SH21
SE H24,5514
C086
SH21
 


SE H34,5514
C176
SH32
SE H34,5514
C176
SH32
SE H34,5514
C176
SH32
 


อังคาร  


SE H27,5514
C062
SH22
SE H27,5514
C062
SH22
SE H27,5514
C062
SH22
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5514
C053
SH21
SE H27,5514
C062
SH21
SE H27,5514
C062
SH21
SE H27,5514
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H27,5514
C062
SH31
SE H27,5514
C062
SH31
SE H27,5514
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE H32,5514
C161
SH31
SE H32,5514
C161
SH31
SE H32,5514
C161
SH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H24 วท072159 : ความรอบรู้ทางสุขภาพ
SE H34 วท073176 : โภชนาการผู้สูงอายุ
SE H27 วท071157 : กิจกรรมทางกาย สุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี
SE 000 Homeroom
SE H32 วท124017 : การสัมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301