6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H13,6611
C069
SH12
SE H13,6611
C069
SH12
SE H13,6611
C069
SH12
SE H13,6611
C069
SH12
 


SE H26,6611
C069
SH21
SE H26,6611
C069
SH21
 


 


อังคาร  


SE S32,6611
C034,C054
SS31
SE S32,6611
C034,C054
SS31
SE S32,6611
C034,C054
SS31
SE S32,6611
C034,C054
SS31
 


SE H21,6611
C069
SH22
SE H21,6611
C069
SH22
SE H21,6611
C069
SH22
SE H21,6611
C069
SH22
พุธ SE 000,6611
C062,C176
SH11
SE H13,6611
C069
SH11
SE H13,6611
C069
SH11
SE H13,6611
C069
SH11
SE H13,6611
C069
SH11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


SE H26,6611
C069
SH22
SE H26,6611
C069
SH22
 


 


ศุกร์  


SE H21,6611
C069
SH21
SE H21,6611
C069
SH21
SE H21,6611
C069
SH21
SE H21,6611
C069
SH21
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H13 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE H26 วท073161 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการส่งเสริมสุขภาพ
SE S32 วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE H21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C069 อ.อภิชาต โชติชื่น
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101