6614-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P41,6614
C075
EP44
ED P41,6614
C075
EP44
ED P41,6614
C075
EP44
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M24,6614
C103
AM21,AM22
AR M24,6614
C103
AM21,AM22
AR M24,6614
C103
AM21,AM22
AR M24,6614
C103
AM21,AM22
 


AR M27,6614
C043
AM21,AM22
AR M27,6614
C043
AM21,AM22
AR M27,6614
C043
AM21,AM22
 


พุธ AR 000,6614
C162,C157
AR41
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E41,6614
C075
PH41
ED E41,6614
C075
PH41
ED E41,6614
C075
PH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR M25,6614
C146
AM21,AM22
AR M25,6614
C146
AM21,AM22
AR M25,6614
C146
AM21,AM22
AR M25,6614
C146
AM21,AM22
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
AR M24 วท112007 : ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา
AR M27 บธ132002 : การวางแผนและพัฒนาการกีฬา
AR 000 Homeroom
ED E41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
AR M25 บธ133006 : การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C043 อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
C162 อ.กชพร เวศอุไร
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR41 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401