7714-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M37,7714
C087
AM31,AM32
AR M37,7714
C087
AM31,AM32
 


 


 


AR R32,7714
C083
AR31
AR R32,7714
C083
AR31
AR R32,7714
C083
AR31
AR R32,7714
C083
AR31
อังคาร  


AR R25,7714
C083
AR21
AR R25,7714
C083
AR21
AR R25,7714
C083
AR21
AR R25,7714
C083
AR21
 


AR R26,7714
C083
AR21
AR R26,7714
C083
AR21
AR R26,7714
C083
AR21
AR R26,7714
C083
AR21
พุธ AR 000,7714
C051,C140
C122
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR R33,7714
C083
AR31
AR R33,7714
C083
AR31
AR R33,7714
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M37 สข013039 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
AR R32 นก022074 : การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
AR R25 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
AR R26 นก022062 : การเป็นผู้นำนันทนาการ
AR 000 Homeroom
AR R33 นก011028 : การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201