9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P12,9917
C009,C038
C129
EP11
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP11
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP11
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P12,9917
C009,C038
C129
EP12
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP12
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP12
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9917
C178
EP13
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP13
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP13
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP13
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E12,9917
C009,C038
PH11
ED E12,9917
C009,C038
PH11
ED E12,9917
C009,C038
PH11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E12,9917
C009,C038
C155
PH12
ED E12,9917
C009,C038
C155
PH12
ED E12,9917
C009,C038
C155
PH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED 000 Homeroom
ED E12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C038 ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C129 อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C178 อ.วิรัช ถนอมทรัพย์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102