AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR R22,5511
C169
AR21
AR R22,5511
C169
AR21
AR R22,5511
C169
AR21
AR R22,5511
C169
AR21
 


AR R23,5511
C169
AR21
AR R23,5511
C169
AR21
AR R23,5511
C169
AR21
AR R23,5511
C169
AR21
อังคาร  


AR R25,7714
C083
AR21
AR R25,7714
C083
AR21
AR R25,7714
C083
AR21
AR R25,7714
C083
AR21
 


AR R26,7714
C083
AR21
AR R26,7714
C083
AR21
AR R26,7714
C083
AR21
AR R26,7714
C083
AR21
พุธ AR 000,7712
C083,C169
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR R21,5511
C109
AR21
AR R21,5511
C109
AR21
AR R21,5511
C109
AR21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR R24,9912
C067
AR21
AR R24,9912
C067
AR21
AR R24,9912
C067
AR21
AR R24,9912
C067
AR21
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R22 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R23 ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR R25 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
AR R26 นก022062 : การเป็นผู้นำนันทนาการ
AR 000 Homeroom
AR R27 มศ051055 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
AR R21 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR R24 นก021073 : กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นรำ
====== อาจารย์ ======
C169 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201