B102-สนามฟุตบอล หญ้าเทียม จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED P17,B102
C111
EP13
ED P17,B102
C111
EP13
ED P17,B102
C111
EP13
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED P17,B102
C111
EP11
ED P17,B102
C111
EP11
ED P17,B102
C111
EP11
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P17,B102
C111
EP12
ED P17,B102
C111
EP12
ED P17,B102
C111
EP12
 


ศุกร์  


AR M33,B102
C111
AM31,AM32
AR M33,B102
C111
AM31,AM32
AR M33,B102
C111
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล041123 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
AR M33 พล041070 : ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล หญ้าเทียม
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302