C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E35,B108
C030,C183
PH31
ED E35,B108
C030,C183
PH31
ED E35,B108
C030,C183
PH31
 


 


ED P27,B108
C030,C183
EP21
ED P27,B108
C030,C183
EP21
ED P27,B108
C030,C183
EP21
 


อังคาร  


ED E16,B108
C030,C183
PH11
ED E16,B108
C030,C183
PH11
ED E16,B108
C030,C183
PH11
 


 


ED P29,B105
C030,C184
EP23
ED P29,B105
C030,C184
EP23
ED P29,B105
C030,C184
EP23
 


พุธ ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


SE S28,B108
C030,C110
C183
SS22
SE S28,B108
C030,C110
C183
SS22
SE S28,B108
C030,C110
C183
SS22
 


ศุกร์  


SE S28,B108
C030,C110
C183
SS21
SE S28,B108
C030,C110
C183
SS21
SE S28,B108
C030,C110
C183
SS21
 


 


ED P29,B105
C030,C184
EP21,EP22
ED P29,B105
C030,C184
EP21,EP22
ED P29,B105
C030,C184
EP21,EP22
 ====== รายวิชา =====
ED E35 พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P27 พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED E16 พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P29 พล041093 : การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
ED 000 Homeroom
SE S28 พล031303 : มวยไทย
====== อาจารย์ ======
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C183 อ.วิรศรัย มณฑา
C184 อ.ธัญวิช ดวงใจ
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
B105 สนามตะกร้อ
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202