C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


SE S22,6612
C037
SS22
SE S22,6612
C037
SS22
SE S22,6612
C037
SS22
 


อังคาร  


SE S24,6612
C037
SS22
SE S24,6612
C037
SS22
SE S24,6612
C037
SS22
 


 


SE S22,6612
C037
SS21
SE S22,6612
C037
SS21
SE S22,6612
C037
SS21
 


พุธ SE 000,B117
C037,C174
SS12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S22 สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S24 วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102