C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5515
C061
SH32
SE S17,B117
C061
SS12
SE S17,B117
C061
SS12
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


SE S17,B117
C061
SS11
SE S17,B117
C061
SS11
 


 


ศุกร์  


SE H15,6617
C061
SH11
SE H15,6617
C061
SH11
SE H15,6617
C061
SH12
SE H15,6617
C061
SH12
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 Homeroom
SE S17 วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE H15 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102