C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H27,5515
C062
SH32
SE H27,5515
C062
SH32
SE H27,5515
C062
SH32
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE H27,5514
C062
SH22
SE H27,5514
C062
SH22
SE H27,5514
C062
SH22
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6611
C062,C176
SH11
SE H27,5514
C062
SH21
SE H27,5514
C062
SH21
SE H27,5514
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H27,5514
C062
SH31
SE H27,5514
C062
SH31
SE H27,5514
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H27 วท071157 : กิจกรรมทางกาย สุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี
SE 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301