C065-อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P37,2202
C065
EP33
ED P37,2202
C065
EP33
ED P37,2202
C065
EP33
 


 


ED P18,B122
C065
EP13
ED P18,B122
C065
EP13
ED P18,B122
C065
EP13
 


พุธ ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P37,2202
C065
EP31
ED P37,2202
C065
EP31
ED P37,2202
C065
EP31
 


 


ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P18,B122
C065
EP11
ED P18,B122
C065
EP11
ED P18,B122
C065
EP11
 


ศุกร์  


ED P37,2202
C065
EP32
ED P37,2202
C065
EP32
ED P37,2202
C065
EP32
 


 


ED P18,B122
C065
EP12
ED P18,B122
C065
EP12
ED P18,B122
C065
EP12
 ====== รายวิชา =====
ED E51 กศ025017 : ปฏิบัติการสอน 2
ED P37 พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
ED P18 พล041125 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED 000 Homeroom
ED P15 กศ021030 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
E201 หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม)
2202 ห้องเรียน
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล)
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
PH51 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302