C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P41,6614
C075
EP44
ED P41,6614
C075
EP44
ED P41,6614
C075
EP44
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P41,5512
C075
EP42
ED P41,5512
C075
EP42
ED P41,5512
C075
EP42
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9912
C064,C075
C077
EP31,EP32
EP33
ED P41,6612
C075
EP41
ED P41,6612
C075
EP41
ED P41,6612
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E41,6614
C075
PH41
ED E41,6614
C075
PH41
ED E41,6614
C075
PH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P41,5512
C075
EP43
ED P41,5512
C075
EP43
ED P41,5512
C075
EP43
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED 000 Homeroom
ED E41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403