C077-ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P23,3302
C077
EP21
ED P23,3302
C077
EP21
ED P23,3302
C077
EP21
ED P23,3302
C077
EP21
 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P22,2201
C077
EP23
ED P22,2201
C077
EP23
ED P22,2201
C077
EP23
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9912
C064,C075
C077
EP31,EP32
EP33
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P22,2201
C077
EP21
ED P22,2201
C077
EP21
ED P22,2201
C077
EP21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P22,2201
C077
EP22
ED P22,2201
C077
EP22
ED P22,2201
C077
EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ED P22 กศ012015 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202