C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M24,6614
C103
AM21,AM22
AR M24,6614
C103
AM21,AM22
AR M24,6614
C103
AM21,AM22
AR M24,6614
C103
AM21,AM22
 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 วท112007 : ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา
====== อาจารย์ ======
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202