C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,5511
C109,C120
AR31
AR R16,5511
C109
AR11
AR R16,5511
C109
AR11
AR R16,5511
C109
AR11
 


 


AR R41,5511
C109
AR41
AR R41,5511
C109
AR41
AR R41,5511
C109
AR41
AR R41,5511
C109
AR41
พฤหัสบดี  


AR R21,5511
C109
AR21
AR R21,5511
C109
AR21
AR R21,5511
C109
AR21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 Homeroom
AR R16 บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR R41 นก064002 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R21 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR41 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201