C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S18,B101
C112
SS12
SE S18,B101
C112
SS12
SE S18,B101
C112
SS12
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE S18,B101
C112
SS11
SE S18,B101
C112
SS11
SE S18,B101
C112
SS11
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,8815
C112
PH41
AR M17,B101
C112
AM11,AM12
AR M17,B101
C112
AM11,AM12
AR M17,B101
C112
AM11,AM12
 


 


ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S18 พล031319 : กรีฑา
ED 000 Homeroom
AR M17 พล031319 : กรีฑา
ED P42 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
====== อาจารย์ ======
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B101 สนามกรีฑา
8815 ห้องเรียน
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404