C131-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


AR M12,8814
C131
AM12
AR M12,8814
C131
AM12
AR M12,8814
C131
AM12
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,8814
C131
EP21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C131 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201