C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE S12,6616
C136
SS12
SE S12,6616
C136
SS12
SE S12,6616
C136
SS12
SE S12,6616
C136
SS12
 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6613
C136
SS31
SE S12,6616
C136
SS11
SE S12,6616
C136
SS11
SE S12,6616
C136
SS11
SE S12,6616
C136
SS11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S12 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101