C141-อ.ธันวา พิศดาร จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED P26,D301
C141
EP23
ED P26,D301
C141
EP23
ED P26,D301
C141
EP23
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED P26,D301
C141
EP21
ED P26,D301
C141
EP21
ED P26,D301
C141
EP21
 


พุธ SE 000,6615
C054,C141
SS22
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P26,D301
C141
EP22
ED P26,D301
C141
EP22
ED P26,D301
C141
EP22
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
SE 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202