C142-อ.วรุจน์ ธัญเจริญ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


SE H17,9911
C053,C142
SH11
SE H17,9911
C053,C142
SH11
SE H17,9911
C053,C142
SH11
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


SE H17,9911
C053,C142
SH12
SE H17,9911
C053,C142
SH12
SE H17,9911
C053,C142
SH12
 


พุธ SE 000,6612
C142
SS32
SE S26,D303
C047,C142
SS21
SE S26,D303
C047,C142
SS21
SE S26,D303
C047,C142
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S26,D303
C047,C142
SS22
SE S26,D303
C047,C142
SS22
SE S26,D303
C047,C142
SS22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H17 วท073163 : การเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
SE 000 Homeroom
SE S26 วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
6612 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202