C164-อ.จริญญา ธรรมจี๋ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9915
C164,C127
EP11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E22,6615
C164
PH21
ED E22,6615
C164
PH21
ED E22,6615
C164
PH21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E22,6615
C164
PH22
ED E22,6615
C164
PH22
ED E22,6615
C164
PH22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 Homeroom
ED E22 กศ012015 : พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C127 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202