C174-อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


SE S13,6616
C174
SS11
SE S13,6616
C174
SS11
SE S13,6616
C174
SS11
SE S13,6616
C174
SS11
อังคาร  


 


 


 


 


 


SE S13,6616
C174
SS12
SE S13,6616
C174
SS12
SE S13,6616
C174
SS12
SE S13,6616
C174
SS12
พุธ SE 000,B117
C037,C174
SS12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E21,8814
C174
PH22
ED E21,8814
C174
PH22
ED E21,8814
C174
PH22
ED E21,8814
C174
PH22
 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E21,8815
C174
PH21
ED E21,8815
C174
PH21
ED E21,8815
C174
PH21
ED E21,8815
C174
PH21
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S13 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 000 Homeroom
ED E21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
8814 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201